1.

Podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej zapnety, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

2. Korzystanie z licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej zapnets wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, tymczasowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu i na mocy tej licencji nie możesz: 

  1. modyfikować lub kopiować materiały; 
  2. wykorzystywać materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego); 
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej zapnets; 
  4. usunąć z materiałów wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; Lub 
  5. przenieść materiały na inną osobę lub „odzwierciedlić” materiały na innym serwerze.

Licencja ta wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez zapnets w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub wygaśnięciu niniejszej licencji należy usunąć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Zastrzeżenie

  1. Materiały na stronie internetowej zapnets są dostarczane w stanie takim, w jakim są. zapnets nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
  2. Co więcej, zapnets nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów znajdujących się na jej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub do jakichkolwiek stron powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku zapnets ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na zapnets, nawet jeśli zapnets lub upoważniony przedstawiciel zapnets został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

5. Precyzja materiałów

Materiały pojawiające się na stronie zapnets mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. zapnets nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne i aktualne. zapnets może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Jednakże zapnets nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

zapnets nie sprawdził wszystkich stron, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek witryn, do których prowadzą linki. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez zapnets. Korzystanie z jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.


Modyfikacje

zapnets może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej witryny internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na obowiązującą wersję niniejszych warunków świadczenia usług.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki podlegają prawu Zapnets i są zgodnie z nim interpretowane, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

0